รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการภายใต้คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 1/2563

    วันนี้ (19 มี.ค. 63) นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการภายใต้คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมประมง กรมอุตุนิยมวิทยา กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เข้าประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ เพื่อจัดทำท่าทีฝ่ายไทยอย่างเป็นทางการต่อการดำเนินการตามขบวนการ PNPCA ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบางของ สปป.ลาว(LPHPP) ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลงร่วมกัน ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น2 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ