สทนช.เปิดเวทีถกเครือข่ายภาคประชาสังคม 8 จว.ริมน้ำโขง ชงแผนรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง

สทนช.เปิดเวทีถกเครือข่ายภาคประชาสังคม 8 จว.ริมน้ำโขง

ชงแผนรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง

วันนี้ (6 ม.ค. 65) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัดริมน้ำโขง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสรุปผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละชุมชน พร้อมรับฟังข้อเสนอของภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัด เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างความเข้มเข็งให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนภาคประชาชน จาก 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมประมาณ 40 คน โดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 

สำหรับโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัดริมน้ำโขง เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม แสวงหาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพื้นที่ต้นแบบเพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง โดยปี 2564 ได้คัดเลือกพื้นที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นพื้นที่นำร่องในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ และพืชสมุนไพรของท้องถิ่น เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริม โดยมีการขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มเยาวชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสำรวจและวางแปลงตัวอย่างด้วย ซึ่งพบว่า พื้นที่สำรวจมีพันธุ์ไม้มากกว่า 37 ชนิด ส่วนใหญ่เป็น ไม้รัง ก้าว ยางเหียง ที่ใช้ประโยชน์ในการปลูกสร้าง รวมถึงพบพืชสมุนไพรที่สามารถนำไปต่อยอดได้     เช่น กระทงลาย ซึ่งมีสรรพคุณช่วยบำรุงโลหิต และแก้เหน็บชา ซึ่งการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพนี้ เป็นแนวทางที่ต่อยอดจากปี 2563 ที่เน้นการสำรวจทรัพยากรประมง และได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์น้ำ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง โดยให้ชุมชนเป็นผู้สำรวจและวางแผนการจัดทำวังปลาด้วยตนเอง และมีกรมประมงให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ  

 อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ไปนำสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อเสนอไปขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงและทรัพยากรธรรมชาติ การขยายผลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งวังปลา การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้เสนอแนวทางการดำเนินงานในปี 2565 โดยเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมสาธิตในทุกจังหวัดด้วย   

........................................

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

6 มกราคม 2565