เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการถ่ายโอนโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ (28 ธันวาคม 2564) เวลา 13.30 น. ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการถ่ายโอนโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายไวฑิต โอชวิช ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ สทนช. นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ พร้อม VDO Conference ไปยังผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นต้น ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สทนช. ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการถ่ายโอนโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เนื่องจากมีแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ส่วนราชการยังไม่พร้อมถ่ายโอนให้ อปท. อีกจำนวนมากที่มีสภาพชำรุดเสียหายและอยู่ในสภาพใช้การไม่ได้ ขาดการบำรุงรักษา อปท.จึงไม่สามารถรับโอนได้ เพื่อให้แหล่งน้ำขนาดเล็กดังกล่าวสามารถกลับมาใช้งานและเป็นประโยชน์กับประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานดำเนินการปรับปรุงโครงการขนาดเล็กให้สามารถใช้งานได้ ก่อนถ่ายโอนให้กับ อปท. ต่อไป