รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมการปรึกษาหารือการเตรียมการกำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

วันนี้ (6 ม.ค. 65) นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมการปรึกษาหารือการเตรียมการกำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 2 อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สทนช. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) GISTDA กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบรายงานผลงานการดำเนินงานในช่วงฤดูฝนปี 2564 ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ ได้ปรึกษาหารือร่วมกันในประเด็นการเตรียมความพร้อมการรับมือในการกำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 โดยในปีนี้จะมีการเตรียมพร้อมและกำหนดมาตรการฤดูฝนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อให้มีระยะเวลาสำหรับการเตรียมการดำเนินงานมากขึ้นก่อนเข้าสู่ฤดูฝน