เกี่ยวกับองค์กร

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย และ ๔ กลุ่มงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 1. ดำเนินการบริหารจัดการงานสารบรรณของศูนย์
 2. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของศูนย์
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี แผนงานงบประมาณ และการพัสดุของศูนย์
 4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบงาน การบริหารจัดการต้นทุนผลผลิต การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของศูนย์
 5. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบคลังข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศ และกำหนดมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การแปรผลและเครื่องมือรายงาน รวมทั้งการประสานเครือข่าย และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรน้ำ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลแผนที่ระบบโครงข่ายลำน้ำ ลุ่มน้ำ ทั้งในสภาวะปกติ น้ำแล้ง และสภาวะน้ำหลาก
 4. ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะการใช้โปรแกรมประยุกต์ เพื่อการบริหารการจัดเก็บ การแสดงผล และการนำข้อมูลมาใช้ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน
 5. พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการกำหนดมาตรฐานข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการบนมาตรฐานเดียวกัน
 6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ

 1. ศึกษารวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อเสนอแนะแนวทางเลือกสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ
 2. ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนป้องกันและบริหารจัดการภัย
 3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 4. ศึกษา วิจัย และพัฒนากลไลและระบบติดตามประมวลผลช่วยสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการคาดการณ์สถานการณ์น้ำ และสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ
 5. จัดทำรายงานสรุปวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของประเทศ ข้อเสนอแนะ แนวทาง ทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ต่อผู้บริหาร และนายกรัฐมนตรี
 6. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์น้ำสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มอุตุและอุทกวิทยาประยุกต์

 1. ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ติดตาม และรวบรวมข้อมูลสภาพน้ำ อากาศ น้ำฝน น้ำท่า น้ำใต้ดิน คุณภาพน้ำ จากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพยากรณ์แนวโน้มของสภานการณ์น้ำ และสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 2. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
 3. ดำเนินการพัฒนา ตรวจสอบ และสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 4. พัฒนาแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และเผยแพร่ แผนแม่บทเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยี รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 2. ศึกษา ติดตาม กำหนดแนวนโยบายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศแผนบริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแผนบริหารความต่อเนื่อง
 3. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำแผนพัฒนา กำกับ ดูแล ติดตั้ง แก้ไขปัญหาการใช้งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครื่อข่าย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ประกอบ
 4. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา กำกับดูแล ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เว็บไซต์ และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 5. บริการ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
 6. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำแผนพัฒนา กำกับ ดูแล ติดตั้ง แก้ไขปัญหาการใช้งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสื่อสาร ให้บริการอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ระบบโทรศัพท์ ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบกล้องวงจรปิด และระบบประชุมทางไกล
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มวิศวกรรมแบะผังน้ำ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำผังน้ำ ผังสมดุลน้ำ โครงข่ายน้ำ และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศผังน้ำ
 2. การนำเสนอและการสื่อสารในรูปแบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดทำผังน้ำต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการลุ่มน้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3. วิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศผังน้ำ
 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานและส่วนราชการให้เป็นไปตามผังน้ำ
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และออกแบบบัญชีแหล่งน้ำ ทบทวนบัญชีแหล่งน้ำ และผู้ใช้น้ำประเภทต่างๆ
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำ และข้อเสนอแนะเชิงวิชาการด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังน้ำ แก่หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย