ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ชั้น 5 อาคารจุฑามาศ
เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2521 9140-7 ต่อ 1187
โทรสาร 0 2521 9140-7 ต่อ 1487