ผู้บริหาร

นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล
นางสาวนิโลบล อรัณยภาค ผู้เชี่ยวชาญด้านนักอุทกวิทยา
นายธรรมพงศ์ เนาวบุตร รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
นายศิรธิษณ์ วรวัฒน์ศุภรัฐ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
นางสาวสุมาลี พึ่งคำ ผู้อำนวยการกลุ่มอุตุและอุทกวิทยาประยุกต์
- ว่าง - ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ
นายณัฐพงษ์ พงษ์วิทยานุกฤต ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ว่าง - ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ

บทความ

สถานการณ์น้ำ ประเทศไทย

ติดต่อเรา

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
อาคารจุฑามาศ ชั้น 5 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร 0 2554 1847
โทรสาร 0 2521 9142