ผู้บริหาร

นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล
นางสาวนิโลบล อรัณยภาค ผู้เชี่ยวชาญด้านนักอุทกวิทยา
นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
นายสมหมาย ช้างพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
นางสาวสุมาลี พึ่งคำ ผู้อำนวยการกลุ่มอุตุและอุทกวิทยาประยุกต์
นายธรรมพงศ์ เนาวบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ
นายณัฐพงษ์ พงษ์วิทยานุกฤต ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายโอฬาร เวชอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ

บทความ

สทนช.เปิดเวทีถกเครือข่ายภาคประชาสังคม 8 จว.ริมน้ำโขง ชงแผนรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการถ่ายโอนโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สทนช.ผลักดันสมุดแผนที่เป็นเครื่องมือวางแผนแก้ท่วม-แล้ง พื้นที่ลุ่มน้ำชายแดนไทย-กัมพูชา

รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมการปรึกษาหารือการเตรียมการกำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

สถานการณ์น้ำ ประเทศไทย

ติดต่อเรา

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
อาคารจุฑามาศ ชั้น 5 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร 0 2554 1847
โทรสาร 0 2521 9142