ผู้บริหาร

นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล
นางสาวนิโลบล อรัณยภาค ผู้เชี่ยวชาญด้านนักอุทกวิทยา
นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
นายสมหมาย ช้างพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
นางสาวสุมาลี พึ่งคำ ผู้อำนวยการกลุ่มอุตุและอุทกวิทยาประยุกต์
นายธรรมพงศ์ เนาวบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ
นายณัฐพงษ์ พงษ์วิทยานุกฤต ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายโอฬาร เวชอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ

บทความ

สถานการณ์น้ำ ประเทศไทย

ติดต่อเรา

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
อาคารจุฑามาศ ชั้น 5 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร 0 2554 1847
โทรสาร 0 2521 9142