ผู้บริหาร

นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล
นางสาวนิโลบล อรัณยภาค ผู้เชี่ยวชาญด้านนักอุทกวิทยา
นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ รักษาการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
นายสมหมาย ช้างพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
นางสาวสุมาลี พึ่งคำ ผู้อำนวยการกลุ่มอุตุและอุทกวิทยาประยุกต์
นายธรรมพงศ์ เนาวบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ
นายณัฐพงษ์ พงษ์วิทยานุกฤต ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พลเอกประวิตร”ลงพื้นที่ระยอง ย้ำเชื่อมั่นจัดการน้ำอีอีซี เร่งฟื้นเศรษฐกิจหลังผลกระทบโควิด-19

“พลเอกประวิตร” ถกคณะอนุกรรมการฯอำนวยการน้ำเร่งเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำพร้อมรับฝนนี้

“พลเอกประวิตร” ลงพื้นที่นครปฐม สั่งเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำท่าจีน

รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการภายใต้คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 1/2563

สถานการณ์น้ำประจำวัน

สถานการณ์น้ำ ประเทศไทย

ติดต่อเรา

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
อาคารจุฑามาศ ชั้น 5 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร 0 2554 1847
โทรสาร 0 2521 9142